Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Provozovatel obchodu:

DEBRA ČR, z.ú.

FN Brno

Černopolní 9, 613 00 Brno

IČ: 26 66 69 52, NEPLÁTCE DPH

Zápis v OR: U 40 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupená: Ing. Pavlem Melichárkem - ředitelem

Kontakt:

Telefon: +420 773 104 235

Mail: eshop@debra.cz

Kontaktní osoba: Ing. Hana Šalomonová

Webové stránky obchodu: https://www.debra-cz.org/dobrocinny-eshop

Zákazníci:

Zákazníkem internetového obchodu DEBRA ČR se může stát fyzická nebo právnická osoba.

Zboží:

Prodej se uskutečňuje s cílem získání finančních prostředků na podporu aktivit DEBRA ČR, z.ú. Cílem těchto aktivit je zvyšování kvality života lidí žijících s vzácnou vrozenou vadou kůže epidermolysis bullosa congenita a jejich rodin a pečovatelů. 

Vystavené zboží je možno objednávat. Potvrzením objednávky se stává tato objednávka závaznou a je to považováno za uzavření kupní smlouvy. 

Cena zboží:

Ceny jsou uvedené přímo v nabídce internetového obchodu u jednotlivých druhů zboží. Podrobnější rozpis je k dispozici v náhledu před potvrzením objednávky, skládá se z částky za prodej předmětu, kde minimálně 20 % z ceny zboží je příjmem do veřejné sbírky. K ceně zboží se připočítávají náklady za dopravu dle aktuálních sazeb přepravců. DEBRA ČR, z.ú. není plátcem DPH. Zobrazená cena je konečná a platná.

Nakupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží. 

Přijetí objednávek:

Objednávky přijímáme prostřednictvím internetového obchodu, ale také telefonicky, elektronickou nebo klasickou poštou, v ojedinělých případech i osobně (např. sběr objednávek v rámci konání benefiční akce DEBRA ČR). Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené nakupujícím v objednávce. 

Lhůta ke zpracování a dodání zboží:

Přijetí objednávky bude potvrzeno. Na zpracování objednávky, kompletaci objednaného zboží a předání zásilky dopravci počítáme dobu max. 10 pracovních dní. V době největšího vytížení obchodu i dopravce (zpravidla období 1. – 31.12.) se může doba zpracování zásilky až zdvojnásobit, tzn. od přijetí objednávky do předání zásilky dopravci může uplynout až 20 pracovních dní).

Způsob doručení zboží:

Zboží bude zasláno prostřednictvím společnosti Zásilkovna nebo Česká pošta.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce nakupujícího, v potvrzení objednávky prodávajícím a následně na faktuře. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku nakupujícího, nese nakupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Způsoby platby:

 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány. Nakupující postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických služeb. 
 • Bezhotovostně převodem na bankovní účet zobrazený na faktuře, se splatností do 14. dnů od obdržení faktury, zaslané na email zákazníka. Prodávající využívá účet číslo: 2601688102/2010, vedený u Fio Banky v případě prodeje přes veřejnou sbírku a účet číslo: 2039957319/0800 vedený u České spořitelny v případě prodeje mimo veřejnou sbírku.  
 • V hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na výdejních místech Zásilkovny.

Po telefonické, písemné či osobní domluvě s kompetentní osobou je možné individuálně domluvit jiný způsob doručení zboží a platby.

Ostatní práva a povinnosti prodejce:

Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout. 

Neuhrazené objednávky jsou stornovány po jednom měsíci od objednání. Objednávajícímu je o stornování objednávky zaslána zpráva na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Prodejce si vyhrazuje právo změn těchto obchodních podmínek v přiměřené míře, tak aby byly vždy v souladu s platnými zákony. 

Dále si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky z důvodu vyčerpání zásob, v případě nedodání již uhrazeného zboží jsou peníze nakupujícímu zaslány zpět. 

Práva a povinnosti nakupujícího:

Nakupující v objednávce uvede správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a to vč. poštovného, balného, případně ceny za dobírku, uvedené v závazné objednávce. V případě, že je z důvodů na straně nakupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je nakupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení

Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat emailem do 12 hodin od jejího odeslání.

Nakupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů při převzetí zboží od přepravce a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nakupující zásilku od přepravce převzít.

 

Odstoupení od závazné objednávky:

Na základě Občanského zákoníku má nakupující, který nakupuje mimo svou podnikatelskou činnost právo na odstoupení od nákupu a tím i od kupní smlouvy do 14.ti dnů od převzetí zboží. Stejně tak nabízí tuto možnost prodávající i nakupujícímu podnikateli na základě těchto obchodních podmínek.  

Nakupující nemůže mimo jiné odstoupit od:

 • zboží, které již bylo nošené nebo poškozené či jinak znehodnocené a poškození či znehodnocení se neprokázalo při převzetí zboží,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí nakupující odeslat volnou formou informaci o odstoupení. Odstoupení zašle kupující na emailovou nebo poštovní doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách a ve lhůtě pro odstoupení od nákupu. Prodávající potvrdí nakupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od kupní smlouvy.

Nakupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14.ti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Nakupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Nakupující doručí vrácené zboží (nenošené, nepoškozené či jinak neznehodnocené) osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce: DEBRA ČR, z.ú., Černopolní 212/9, 613 00 Brno. Tímto nakupujícímu vyvstává nárok na vrácení částky za již zaplacené zboží (prodejce však nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné). 

Reklamace:

Nakupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • e-mailem: Zasláním e-mailu na adresu eshop@debra.cz
 • poštou: Zasláním reklamace na adresu: 

DEBRA ČR, z.ú., Černopolní 212/9, 613 00 Brno

Každá reklamace musí obsahovat: 
- číslo objednávky 
- popis zjištěných závad a jejich projevů

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a nakupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Prokazatelně vadné zboží bude vyměněno za nové. Způsob reklamace se řídí Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

 

Mimosoudní řešení sporů

Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má kupující, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím je Česká obchodní inspekce (dostupná na webové stránce: http://www.coi.cz/).

Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platformu pro řešení sporů on-line může kupující, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, použít při mimosoudním řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené online s prodávajícím. Email prodávajícího je: eshop@debra-cz.org.

 

Záruka:

Dle občanského práva je záruka u spotřebního zboží 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje na vady, způsobené běžným opotřebením při používání věci. Uvede-li nakupující IČO je vnímán nákup na podnikatelskou činnost a jako takový může podnikatel uplatňovat pouze běžnou odpovědnost za vady. Uplatnění práva z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady lze do 6-ti měsíců od koupě. Tato odpovědnost se vztahuje na zjevné nebo skryté vady, které má zboží při převzetí.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne: 25.9.2020, aktualizace 22.3.2021.

 

 

Ochrana osobních údajů v souvislosti s evropským nařízením (tzv. „GDPR“)

Dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“).

Základní ustanovení, 

S osobními údaji poskytnutými organizaci DEBRA ČR, z.ú., jakožto správci osobních údajů v souvislosti s nákupem v internetovém obchodě bude nakládáno v souladu s výše uvedeným nařízením. 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění Vašeho nákupu resp. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi, prodávajícím jakožto správcem.  

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemci osobních údajů a doba uchování údajů

Příjemci osobních údajů jsou: 

 • osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Na zasílání zboží spolupracujeme se společností Zásilkovna s.r.o., jejich způsob nakládání s osobními údaji lze nalézt zde: https://www.zasilkovna.cz/eshopy/vop
 • osoby, zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • Osobní údaje dále zpracováváme ve spolupráci s poskytovatelem účetního programu POHODA po dobu 10 let, nepožaduje-li jiný právní předpis, který by nám udával povinnost uchovávat smluvní dokumentaci po dobu delší.

Správce se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje použije pouze v souvislosti se službami internetového obchodu a neposkytne je žádné další třetí osobě.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje mimo ČR ani poskytovatelům mailingových služeb ani dalším osobám k marketingovým účelům. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

Níže uvedená data jsou ukládána pouze u vydavatelů platebních karet za účelem jednoduššího nákupního procesu. Zpracování transakce je oprávněným zájmem obchodníka. Týká se všech transakcí provedených kartou vydanou evropským vydavatelem a procesované evropským zpracovatelem. Toto ustanovení vyžaduje, aby platící zákazník byl ověřen tak, aby bylo prokázáno, že jde o skutečného, oprávněného držitele platební karty s ohledem na oprávněný zájem na provedení transakce. K ověření platícího zákazníka dojde ještě předtím, než je platba autorizována a finanční prostředky strženy z účtu držitele karty.

 

Aby nákupní proces proběhl bez přerušení, karetní schémata vyžadují předávání níže uvedených dat při každé platbě kartou. Tímto může dojít k uplatnění výjimky u vydavatelských bank TRA (Transaction Risk Analysis) – transakční rizikové analýzy ze silného ověření uživatele na straně vydavatele platební karty:

 • Jméno 

 • E-mailová adresa 

 • Domácí telefonní číslo 

 • Číslo mobilního telefonu

 • Fakturační adresa 

 • Dodací adresa 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne: 25.9.2020, aktualizace 22.3.2021

Zpět do obchodu